Privacy verklaring Harmonikaschool Parkstad

Harmonikaschool Parkstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam en adres. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonikaschool Parkstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Jo Slomp telefoonnummer: 06-23834963 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Harmonikaschool Parkstad verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.
  • Voor facturering. Daarnaast ook om bijvoorbeeld contact met u te onderhouden of van informatie te voorzien.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie-of marketingdoeleinden, maar alleen op basis uw toestemming.
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Welke gegevens kunnen wij van u vragen?

Welke gegevens kunnen wij van u vragen met betrekking tot bovenstaande doelstellingen?

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum

Hoe verzamelen we uw gegevens en hoe lang worden ze bewaard?

De verzamelde gegevens krijgen wij via onze website, per e-mail, per telefoon of via een inschrijfformulier. Bij algemene vragen of informatie, of aanmelding voor een gratis proefles, hebben wij alleen maar uw naam en telefoonnummer nodig. Indien er helemaal geen totstandkoming plaats vindt om een afspraak te maken/in te plannen met de betrokkene, worden deze gegevens na 1 maand verwijderd.

Harmonikaschool Parkstad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om betreffende doelen te bereiken. Zo hebben wij een fiscale bewaarplicht van veelal zeven jaren.

Wie krijgt de gegevens en hoe zijn ze beveiligd?

Harmonikaschool Parkstad is een Vof oftewel vennoot onder firma, bestaande uit Jo en Monique Slomp, een man/vrouw firma. Dit houdt in dat wij alle twee uw persoonsgegevens kunnen/mogen verwerken.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen voor de bescherming van de persoonsgegevens, voor zover die in alle redelijkheid van ons kan worden verlangd.

Verstrekking aan derden

Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG zullen naleven. Wanneer dit tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of zij die zelf vastleggen en/of bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van U hebben ontvangen, behalve natuurlijk indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist.

Datalek

Wanneer er sprake is van een incident/datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte tenzij wij hierover met u andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken leggen wij gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail. Met ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming voor de verwerkingen buiten de EER voor het doel zoals overeengekomen.

Bezoeken aan onze website worden geregistreerd en deze gegevens worden gebruikt ter optimalisatie van onze website en het inhoudsaanbod. Voor dit doel maken wij gebruik van een veelvuldig gebruikt tool AWStats ter registratie. Verder is de website verbonden met de social media tool Facebook. De gebruikte tools, AWStats en Facebook, zijn ”EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. 


 Laatste update op: 6 juni 2018